Stanovy


STANOVY SDRUŽENÍ "LES MARINES" BRNO

Členové přípravného výboru ve složení:

1. Jaroslav Janúšek

2. Hynek Tecl

3. Klára Arivukkannan

4. Jana Vytopilová

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na vzniku sdružení"LES MARINES" BRNO dle zákona 83/90 Sb. a na tomto znění stanov.

I.
Název sdružení a sídlo

Název sdružení zní "LES MARINES" BRNO se sídlem Opatovice 83, 682 02 Vyškov.

II.
Cíle sdružení

Sdružení se zabývá námořnictvím, vojenstvím, napoleonskými válkami a okrajově dalšími obdobími vojenské historie. Účelem sdružení je poznávat a prezentovat historii námořního umění, válek současných i minulých za účelem boje proti možným válkám budoucím.

III.
Předmět činnosti

1. udržovací a badatelská činnost

2. organizování veřejných a soukromých historických akcí a účast na takových akcích

3. spolupráce s jinými subjekty, které se zabývají stejným předmětem činnosti a stejným obdobím historie jako sdružení "LES MARINES" BRNO

IV.
Orgány sdružení

a) velitel

b) jednatel

c) pokladník

d) valná hromada

V čele sdružení stojí velitel, který je povinen zajišťovat chod sdružení a řídit jej, zastupovat sdružení navenek, je oprávněn jednat jeho jménem a nakládat s účtem sdružení. Velitel je dále povinen zajišťovat spolupráci s jinými subjekty zabývajícími se stejným předmětem činnosti a stejným historickým obdobím jako sdružení.

Velitel jmenuje pokladníka a jednatele sdružení.

Jednatel je oprávněn jednat jménem sdružení, zajišťuje propagaci akcí sdružení, spolupráci s jinými subjekty, vede administrativu sdružení, je oprávněn zastupovat velitele sdružení.

Jednatel i velitel sdružení jsou za sdružení oprávněni jednat samostatně.

Pokladník je povinen řešit otázky hospodaření sdružení. Podává zprávu o stavu financí na účtu sdružení, má právo nakládat s účtem sdružení, je povinen vést účetnictví a předkládat účetní knihu jedenkrát za měsíc veliteli.

Velitel je volen a odvoláván 2/3 většinou přítomných členů sdružení na valné hromadě sdružení, která se koná jedenkrát za rok, zpravidla počátkem kalendářního roku a je svolávána velitelem sdružení.

Právo účastnit se valné hromady sdružení má každý člen sdružení.

Ke změně Stanov je oprávněna pouze valná hromada sdružení a ke schválení změny je třeba 2/3 většiny všech členů sdružení na valné hromadě sdružení.

Jednatele a pokladníka jmenuje a odvolává velitel sdružení na období jednoho roku z řad členů sdružení.

V.
Členové sdružení

Členem sdružení se může stát každá právnická nebo fyzická osoba starší 18-ti let, pokud se zabývá stejným předmětem činnosti jako sdružení.

Za právnické osoby, které jsou členy sdružení, jedná s orgány sdružení a má právo hlasovat fyzická osoba, která je oprávněna za tuto osobu jednat navenek. Takováto fyzická osoba má povinnost podávat zprávu o činnosti své právnické osoby, pokud se tato činnost týká činnosti sdružení. V otázkách činnosti spadající pod činnost sdružení je tato fyzická osoba podřízena veliteli sdružení.

Tyto právnické osoby nejsou organizační jednotkou sdružení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona 83/90 Sb.

Každý člen sdružení má právo:

- být informován o činnosti sdružení

- účastnit se akcí sdružení

- hlasovat na valné hromadě

- mít příležitost k rozvoji svých schopností a znalostí v rámci činnosti sdružení

Každý člen sdružení má povinnost:

- podle svých schopností rozšiřovat kontakty a prostředky sdružení

- plnit zadané úkoly

- účastnit se předem oznámené akce konané v rámci činnosti sdružení

- chovat se tak, aby vždy přispíval k dobrému jménu sdružení

Všichni členové sdružení jsou si rovni.

VI.
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

- na vlastní žádost

- vyloučením ze sdružení na základě hlasování 2/3 většiny přítomných členů na valné hromadě sdružení

- zánikem právnické osoby, která je členem sdružení

- úmrtím

- zánikem sdružení

VII.

Sdružení "LES MARINES" BRNO nezřizuje další organizační jednotky.

VIII.
Zásady hospodaření

Prostředky pro výkon své činnosti získává sdružení:

- z vlastní činnosti, která je předmětem činnosti sdružení (bod III. těchto Stanov)

- z darů právnických a fyzických osob

- z dobrovolných příspěvků členů

Zřizuje se účet sdružení, s nímž má právo disponovat velitel sdružení a pokladník.

IX.
Zánik sdružení a majetkové vypořádání

Sdružení zaniká:

- na základě hlasování členů a to rozhodnutím 2/3 většiny všech členů na valné hromadě sdružení

Po zániku sdružení bude majetek resp. likvidační zůstatek rozdělen mezi jednotlivé členy a to podle míry účasti na práci sdružení.

X.

Ve věcech neupravených těmito Stanovami platí ustanovení příslušných právních předpisů.

V Brně dne 14. 12. 1998