Zápisy ze schůze
valné hromady


Zpráva ze schůze občanského sdružení LES MARINES BRNO

Dne 19.10.2013 se uskutečnila výroční schůze LES MARINES Brno v těchto bodech:
1. Volba velitele sdružení na rok 2014;
2. Pojištění jednotky na právní odpovědnost za škody;;
3. Vyjádření se o souvisejících legislativních změnách v ČR;
4. Pokračování webu;
5. Řešení situace v service de santé;
6. Konsolidace a doplnění polní kuchyně jednotky;
7. Námi pořádané akce v 2014;
8. Účast na akcích v prvním pololetí 2014;
9. Různé.

Schůze je usnášení schopna.
Přítomnost :
contre-maitre Jaroslav JANÚŠEK
quartier-maitre Zbyněk KŘÍŽ
mateloti: Pavel JEHLIČKA, Tomáš LANGR, Martin VRŠECKÝ
officier de santé Boris NEZBEDA
infirmier Martin KŘÍŽ
Nepřítomni:
Jiří BERÁNEK hlas delegován
Barbora JANÚŠKOVÁ hlas delegován
Jaroslav JAKUBEC hlas nedelegován
Jaromír ROZSYPAL hlas nedelegován
Jana ŠÁLKOVÁ hlas nedelegován

ad 1)
Kandidátem na velitele o.s. Les Marines Brno byl stávající velitel contre maitre Ing. Jaroslav JANÚŠEK, žádný protikandidát nebyl přihlášen.
Hlasování jednomyslně zvolilo contre maitre Ing. Jaroslava JANÚŠKA velitelem Les Marines Brno pro rok 2014.

ad 2)
Valná hromada rozhodla o potřebnosti pojištění a jednohlasně odhlasovala jeho pořízení na jeden rok ve znění připraveném Jiřím Beránkem. Koordinátorem a jednatelem pro pojištění o.s. byl velitelem stanoven Zbyněk KŘÍŽ, bez výhrad přítomných.

ad 3)
V případě připravovaných legislativních změn v oblasti občanských sdružení bude nutno vyvolat další jednání k případné úpravě stanov o.s. a názvu.

ad 4)
Valná hromada jednohlasně stanovila pokračování webu o.s.ve stávající ceně, obsahu a rozsahu. Správcem webu nadále zůstává pokladník Barbora JANÚŠKOVÁ.

ad 5)
K řešení situace v service de santé, která vznikla působením infirmiera jiné jednotky společně s námi a tím se na něho nevztahovali, při nepřítomnosti jeho domovské jednotky žádné práva a povinnosti se vyjádřil Boris NEZBEDA. Jeho prostřednictvím Jan SOCHOR požádal o členství v našem o.s. na funkci matelot – infirmier. Hlasováním byla jednomyslně jmenována stanovena zkušební doba na dobu jednoho roku s podmínkou doplnění výstroje do konce dubna 2014.
S důvodu nedostatku ubytovacích míst pro jednotku ve stávajících stanech byl Boris NEZBEDA určen k provedení výběrového řízení a zpracování nabídky k pořízení dobového multifunkčního stanu. Stan musí splňovat tyto funkce bez narušení historické původnosti: hromadné posezení jednotky (tropiko), táborová ambulance service de sante a možnost odděleného ubytování členů jednotky od předchozích dvou využití (zástěna). Výše uvedený zpracuje cenovou nabídku, následné hlasování rozhodne o pořízení vhodného stanu. Zároveň bylo rozhodnuto, že na pořízení stanu bude z pokladny o.s. uvolněno 50% z celkové ceny stanu, druhých 50% ceny stanu bude uhrazeno oficierem de sante.

ad 6)
S důvodu zvýšené potřeby samostatnosti jednotky valná hromada jednomyslně rozhodla o doplnění stávajícího kuchyňského vybavení a jeho umístnění do bedny. Případné náklady budou uhrazeny z pokladny o.s. Ke konsolidací polní kuchyně byl určen velitel o.s. Ing. Jaroslav JANÚŠEK.

ad 7)
V roce 2014 naše jednotka zorganizuje jarní secvičení námořních jednotek CENS na dalším zajímavém místě ČR. Pracovně byla určena oblast jihozápadní Vysočiny a jižních Čech. K přípravě, koordinaci k jednání za o.s. byl určen matelot Martin VRŠECKÝ.
Organizace podzimního Le Camp Hamiltony zůstala otevřena.
Pro úspěch malovaného terče na Lipsku byl contre maitre Ing. Jaroslav JANÚŠEK vyzván k další tvorbě, toto jím bylo přislíbeno v rozsahu, který umožní jeho profesní a rodinné vytížení.

ad 8)
Účast jednotky na akcích pořádaných jinými subjekty byla složitá s důvodu velkého a neúplného množství nabídek, proto bylo rozhodování omezeno jen na první pololetí roku 2014.
Jednotka se zúčastní:
4. – 6. dubna Toulouse 200. výročí v jednání o detailech
18. – 20. dubna Fontainebleau 200. výročí v jednání o detailech (Košťál)
29. 5. – 1. června Montmirail 200. výročí v jednání (CENS)
V případě Bratislavy se jednotka vyjádří po zveřejnění data.
V případě možnosti se účastnit doprovodu Napoleona na Elbu bude tato akce považována za prioritní pro první pololetí 2014.

ad 9)
V různém se rozproudila volná debata o předchozích bodech.
Navštívil nás Daniel Dieu, který nám nadhodil myšlenku o účasti na doprovodu Napoleona k ostrovu AIX v roce 2015. Tato rozpoutala diskuzi o vzdálené budoucnosti mimo záběr této schůze.
Tímto byla schůze valné hromady oficiálně ukončena.

Zpráva ze schůze občanského sdružení LES MARINES BRNO

Dne 29.3.2013. se uskutečnila výroční schůze LES MARINES BRNO v těchto bodech:
1. Volba velitele sdružení na rok 2013;
2. Zpráva o hospodaření sdružení;
3. Výroba nových replik epolet pro jednotku;
4. Další působení matelot-tamboura v jednotce;
5. Různé.

Schůze je usnášení schopna.
Přítomnost :
Jaroslav Janúšek – předsedající
Zbyněk Kříž
Tomáš Langr
Jiří Beránek
Martin Vršecký
Pavel Jehlička
Nepřítomni:
Boris Nezbeda-hlas delegován
Barbora Janúšková-hlas delegován
Martin Kříž-hlas delegován
Jaroslav Jakubec-hlas nedelegován
Jana Šálková-hlas nedelegován
Jaromír Rozsypal-hlas nedelegován

ad 1)
Kandidátem na velení o. s. Les Marines Brno contre-maitre byl stávající velitel Ing. Jaroslav Janúšek, žádný protikandidát nebyl přihlášen.
Stav hlasování:
pro – 9
proti – 0
zdrželi se hlasování – 3
Hlasováním pro rok 2013 byl zvolen velitelem o. s. Les Marines Brno contre-maitre Ing. Jaroslav Janúšek.

ad 2)
Zpráva o hospodaření je k nahlédnutí u pokladníka o. s. za rok 2012. Daňové přiznání za rok 2012 bylo podáno řádně a včas u příslušného Finančního úřadu ve Vyškově.
Vzhledem k úpravě cestovních náhrad na proplácených akcích vypadl z hospodaření významný zdroj příjmů k provozu o. s., proto bylo navrženo, aby byl zaveden roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Tohoto příspěvku ročního příspěvku jsou zproštěni dva členové o.s. pocházející z Plzně, kterým byl příspěvek na dopravu zachován a jimi věnován do společného hospodaření o. s.
Příspěvky je povinný zaplatit každý člen o. s. pokladníkovi do 30. června každého kalendářního roku.
Tato úprava byla přijatá jednohlasně všemi přítomnými členy.

ad 3)
Na návrh quartier – maitra Kříže bylo rozhodnuto, aby ke zdokonalení vybavenosti jednotky je potřebné vyrobit věrné repliky epolet námořníků gardy. Úkolu k zjištění možností, konstrukce a ceny hotového výrobku se ujal quartier-maitre Kříž a matelot-tambour Ozzy.

ad 4)
Na návrh quartier – maitra Kříže byl osloven matelot-tambour Ozzy aby objasnil své další působení v o. s. Po osvětlení celkové situace, byla oslovenému doporučena větší aktivita při prosazování se do větších vojenských hudebních těles na jednotlivých akcích, a v případě vyhodnocení, že na akci není adekvátní využití tambora, bude působit jako matelot s puškou. Výstroj matelota s puškou si zapůjčí sám vlastními silami.

ad 5)
- Všichni členové musí zlepšit komunikaci, včasnost a aktivitu při mailové komunikaci, aby nevznikalo prodlení a velitel nebo osoba pověřená organizací se nedostávala do nevhodných situací hádání nebo odhadování budoucího řešení.
- Velitel se pokusí projednat s pořadatelem akce v Boulogne (Fr.) navýšení jednotky o jednoho člena (matelot-tambour Ozzy).
- Quartier – maitea Kříž přednesl návrh o změně námořního stavu jednotky. U Gardového námořnictva působící člen Martin Kříž v uniformě řadové infirmiera se rozhodl, že bude dál působit v jednotce jako pharmacien. Toto rozhodnutí jmenovaného bylo souhlasně přijato. Velitel poskytne ze své knihovny základní studijní podklady k vybudování tohoto obohacení naší zdravotnické části sdružení.
- Pro koordinaci a komunikaci s organizátorem 200. výročí Bitvy u Lipska byl stanoven matelot Vršecký, který bude průběžně podávat hlášení o stavu jednání zainteresovaným členům jednotky.
- Vzhledem k požadavkům pořadatelů na pojištění právní odpovědnosti za škody účastníků akcí, byl matelot Beránek pověřen připravit funkční pojištění členů jednotky na právní odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při účasti nebo pořádání našich reenactorských akcí doma i v zahraničí. Uskutečnění pojištění musí proběhnout po hlasování nejpozději do prvního odjezdu do zahraničí.

Zpráva ze schůze občanského sdružení LES MARINES BRNO

Dne 27.11.2009. se uskutečnila výroční schůze LES MARINES BRNO v těchto bodech:
1.Řešení členství u Les Marines
2.Nový přístup ke Gardovému plesu
3.Akce roku 2010
4.Výzbroj , výstroj, nákupy materiálu pro jednotku
5.Různé

Schůze je usnášení schopna.
Přítomnost : J. Janúšek, B. Nezbeda, J. Rozsypal, J. Šálková, Z. Kříž , D. Wetterová, ,J. Krčmář , J.Beránek, M. Vršecký
R.Dobrovolný - nepřítomen, Langer.- nemoc, B.Jurková - práce

ad 1)
* Představení nového člena jménem Pavel Jehlička ( mladý Fík)
- přijat jednohlasně, první akce v sestavě jednotky dle vycvičenosti nebo Narozeniny císaře.
*Návrh na podmínečné vyloučení Richarda Dobrovolného.
- jmenovaný nebude puštěn do sestavy jednotky na Austerlitz 2009
6 pro nevpuštění , 3 zdrželi hlasování
- jmenovanému bude zaslán doporučený dopis o podmínečném vyloučení trvající do Austerlitz 2009 6 pro dopis, 3 zdrželi hlasování

ad 2)
* stanoven termín 20.2.2010
* tombola se bude prodávat
* zrušit víno ke vstupence
* za vstupenku panák medoviny
* cena lístku 150,-Kč
* Boris zjistí možnost prodeje medoviny na plese, čistý zisk do kasy sdružení
Výše uvedené body schválené jednoznačně většinou přítomných

ad 3)
Akce roku 2010 dle podkladů a nabídky:
20.2. Gardový ples Vyškov
březen – duben Secvičná se 44. eme a brigáda na louce
29.-30.5. Mikulov
11.-13.6. Marengo, Itálie
18.-20.6. Waterloo, Belgie
9.-11.7. Znojmo
13.-15.8. Slavkovské dny, Narozeniny císaře Napoleona
27.-29.8. Peschiera, Itálie
září Hamiltony
říjen Malta, Malta
3.-5.12. Austerlitz
Hlavní akce roku odhlasována účast na vzpomínkových slavnostech na Maltě
- samostatně zajistit účast, oslovit malťany
- vyrobit dvě přepravní bedny
- zabezpečit samostatnou leteckou přepravu
- odpovídá J.Janúšek
Sladění jednotky
- domluvit instruktora H.Dvořáka
- stanovit tři termíny na přelom duben květen, následně jeden se 100% účastí
- dle počasí zhodnotit prostory nácviku Hamiltony, Borkovany, Těšany
- přizvat námořníky ze 44. eme, k vzniku funkční tzv.“ mokré sekce“.
- odpovídá Z.Kříž
Hamiltony 2010
- udržet formu setkání
- zachovat program, stravování a poplatky jak v roce 2009
- podrobnosti na výroční schůzi sdružení

ad 4)
- vyrobit 15 ks pomponů na čáky, platba 50% z kasy
- vyrobit 15 ks potahů na čáka, platba 50% z kasy
- nechat vytisknout 20 ks vojenských knížek pro jednotku, platba 50% z kasy
- odpovídá J.Janúšek
- B. Nezbeda do Plesu nechá vyrobit vzorky triček pro jednotku

ad 5)
- zprávu do lodního denníku napíše nováček J.Beránek
- u některých členů je potřeba doladit výzbroj a výstroj, v případě nejasností oslovit velitele
- V roce 2009 na Austerlitzu se nepojede na Mohylu, věnec se položí na hromadní hrob u pomníku Norberta Brassina v Jiříkovicích.

Zápis ze schůze valné hromady Les Marines Brno
ze dne 14.2.2009 Vyškov

Účast:
Janúšek J. – předsedající schůze
Jurková B.
Nezbeda B.
Rozsypal J.
Šálková J.

Neúčast:
Dobrovolný R. – hlas nedelegován
Hoch V. – hlas nedelegován
Jakubec J. – hlas nedelegován
Kříž Z. – hlas nedelegován
Langr T. – hlas nedelegován
Wetterová D. – hlas nedelegován

Body jednání:

1. Volba velitele

2. Hospodaření za rok 2008

3. Vyloučení člena

4. Změna sídla

5. Akce v roce 2009

5. Různé

ad 1)Byli přihlášeni tři kandidáti: J.Janúšek, B.Nezbeda, Z.Kříž
Volby se zúčastnili všichni přítomni členové.Hlasy byli dány takto:
J.Janúšek 3 hlasy
B.Nezbeda 2 hlasy
Z.Kříž 1 hlas
Tímto se Ing. Jaroslav JANÚŠEK velitelem občanského sdružení LES MARINES BRNO na další období s právem zastupovaní všech členů v oblasti napoleonských válek.

ad 2)Příjmy za 2008: 19050,- Kč, Výdaje za 2008: 23631,- Kč, což značí ztrátu 4581,- Kč Za minulý rok hospodaření obč. sdružení vykázalo ztrátu 4581,-Kč.
Daňové přiznání za rok 2008 bylo pověřenou osobou B.Jurkovou podáno FÚ Vyškov

ad 3) Na návrh třech členů občanského sdružení a kvůli neúčasti na akcích pořádaných Les Marines a kterých se členové obč.sdružení účastnili, byl podán návrh na vyloučení člena LES MARINES Václava HOCHA.Hlasováno bylo pro a proti vyloučení.Jmenovaný nebyl přítomný i přes výzvu tím nemohl na tento bod jednání reagovat. Hlasování se zúčastnili všichni přítomni členové.
Hlasováno bylo takto:
Pro vyloučení: 4 hlasy
Proti vyloučení: 1 hlas
Zdržel se hlasování: 1 hlas
Tímto byl Václav Hoch vyloučen z řad členů občanského sdružení LES MARINES BRNO, jmenovaný bude o tomto vyrozuměn doporučeným dopisem do 14 dní.

ad 4) Z praktických důvodů pro korespondenci a jednání byl podán návrh na změnu sídla obč.sdružení na Slovanskou 6, Vyškov – Hamiltony.Hlasování se zúčastnili všichni přítomni členové.Pro změnu bylo hlasováno jednohlasně

ad 5) Akce v roce 2009
Členové byli obeznámeni o pořádaných akcích v roce 2009.Námořníci rozhodli o účasti na těchto akcích:Mikulov, Znojmo, Narozeniny Napoleona ve Slavkově, Zimní Slavkov.
Zároveň se členové dohodli o uspořádaní Druhého námořního setkání v měsíci září a Gardovém plese v měsíci únor.

ad 5)
a) bude dále provozována doména www.lesmarines.cz a zároveň bude z pokladny vyčleněn obnos na její provoz.Správce stránek bude dále B.Jurková.
b) od p.Jůna z Olomouce byla učiněna nabídka na výrobu praporní kukačky členové nabídku nezamítli schválení a následné provedení koupě se bude odvíjet od konečné ceny která zatím není známa, pořízení musí být odhlasováno.
c) k obnovení lodního denníku se členové vyjádřili pozitivně a po každé akci bude určen člen který provede zápis a předá ho k zveřejnění B.Jurkové do třech měsíců od data uskutečnění.Forma zápisu musí být zachována a musí vyjadřovat subjektivní pohled člena gardového námořnictva.

Zápis ze schůze valné hromady Les Marines Brno
ze dne 27.7.2008 Slavkov

Účast:
Janúšek J. – předsedající schůze
Jurková B.
Nezbeda B.
Rozsypal J.
Šálková J.

Neúčast:
Dobrovolný R. – hlas nedelegován
Hoch V. – hlas nedelegován
Jakubec J. – hlas nedelegován
Kříž Z. – hlas nedelegován
Langr T. – hlas nedelegován
Tůma D. – hlas nedelegován
Wetterová D. – hlas nedelegován

Body jednání:

1. Letní Slavkov 15.-17.8.2008

2. Le Camp Hamiltony 12.-14.9.2008

3. 10 let Občasnkého sdružení Les Marines Brno

4. Somosierra

5. Různé

ad 1) Na letní Slavkov bylo přihlášeno 7 osob, z toho 4 vojáci (Janúšek, Kříž, Rozsypal, Jakubec) a 3 civilisté (Wetterová, Jurková, Faltýnová - externista). Ubytováni budeme ve 3 stanech 2 jsou Mariny a 1 je od p. Wetterové.
V případě nepříznivého počasí bude ubytování u J. Rozsypala.

ad 2)Přihlášky na Le Camp Hamiltony byly rozeslány, uzávěrka přihlášek je 5.9.2008. Cena za stravu je opět 250,- Kč, bez jídla se vybírá poplatek 100,- Kč na údržbu louky.
Je předpokládaná účast všech příslušníků Les Marines. Případnou neúčast nahlásit do letního Slavkova. Zámysl velitele o rozdělení sil:
Střelby:Kříž + 1; terč zhotový Janúšek, základ byl dodán Křížem. Nezbeda vyhotový 100 ks kulek.
Kuchyň: Janúšek, Jurková, Wetterová. Nákup potravin bude proveden po uzavírce ve dnech 10.-12.9.2008
Kantýna:Šálková, Jakubec, Langr. Nezbeda domluví s J. Holešovským nákup alkoholu a piva
Oheň, pořádek, práce všeho druhu:Nezbeda, Rozsypal

Jídelníček
večeře 12.9.
možno zakoupit v kantýně špekáčky
snídaně 13.9.
Švédský stůl: obložené mísy, pečivo, bábovka, perník, čaj, káva
oběd 13.9.
Mariňácká masová směs s bramborem
večeře 13.9.
Vepřový guláš, chléb
snídaně 14.9.
česnečka a zbytky z předchozího dne

Ukončení akce s úklidem louky je plánováno do 12:00. K jednotlivým bodům Hamilton se lze vyjádřit.

ad 3) Dne 11.12.208 tomu bude 10 let, co oficiálně bude fungovat občanské sdružení Les Marines Brno. Velitel přišel se záměrem, co by se mohlo k tomuto výročí zajistit.
1.mikiny s kapucí a dlouhým rukávem barva: pařížská modř, na zádech hodnost (matelot,...), ve předu na levé straně by byl znak námořnictva spolu se jménem. Kasa by přispěla na každou mikinu 100,- Kč.
2. hrníček s emblémem nakoupily by se bílé hrnečky. Na ně by se vyrobila šablona a sprejem by se nanesl emblém Mariny. Bylo by možné tyto hrnečky prodávat na Hamiltonech.

Ani jeden nápad se mohl odhlasovat, protože valná hromada nebyla usnášenischopná. K jednotlivým bodům se lze také vyjádřit.

ad 4) Do Španělska by se odlétalo 18.9.2008 a vracelo by se 23.9. Veškeré náklady by se měly pohybovat kolem 6.300,- Kč (pokud by se jelo na výlet do Madridu, byly by o 1000,- Kč vyšší). Předpokládaná účást je: Janúšek, Šálková, Kříž, Nezbeda (o ostatních nevíme, je třeba aby se ozvali). Také je nutné vyrobit bednu na zbraně do letadla. Veškeré další informace, které budou, se rozešlou na maily.

ad 5)
a) 200 let Znojma : příští rok bude opět jedno z kulatých výročích. Janúšek podal návrh:"Je možné sehnat člun a malý kanónek a plavit se po Dyji?" Tuto loďku by bylo možné využít i u Aspenu a Wagramu.
b) ukončení členstva Tůmy: valná hromada nebyla usnášenischopná, nešlo vyřešit. Tůma podal návrh na ukončení ústně.
c) Dne 5.9.2008 od 19:00 slaví náš doktor kulaté narozeniny,proto zve členy Les Marines na oslavu do místní hospody. Také prosí, aby se členové dostavili v uniformách.
d) V červnu konečně jsme zakoupili stan, který byl odhlasován. Nezbeda zařídí vyrobení tyčí a kolíků do letního Slavkova, aby se mohl hned využít.

Zápis ze schůze valné hromady LES MARINES BRNO
ze dne 11. 1. 2008 Slavkov

Účast:
Janúšek J. – předsedající schůze
Jurková B.
Langr T.
Nezbeda B.
Rozsypal J.
Šálková J.
Wetterová D.

Neúčast:
Dobrovolný R. – hlas nedelegován
Hoch V. – hlas nedelegován
Jakubec J. – hlas nedelegován
Kříž Z. – hlas nedelegován
Tůma D. – hlas nedelegován

Body jednání:

1. Zpráva o hospodaření v roce 2007

2. Volba velitele

3. Internetová doména

4. Ples Vyškov

5. Různé

a. květen akce Mikulov

b. do té doby secvičná a jarní brigáda na louce

c. další připomínky a návrhy

ad 1) Pokladní sdružení seznámila se stavem hospodaření za rok 2007 valnou hromadu. Za loňský rok hospodařilo sdružení se ziskem 3 449,50 Kč. Ke dni 31.12.2007 bylo v pokladně hotovost ve výši 11 705,50 Kč.
Při řešení otázky financí bylo také dohodnut nákup stanů po plese, jak již bylo řešeno na minulé schůzi dne 2.11.2007.

ad 2) Dle stanov článek IV. byla provedena tajná volba velitele sdružení na rok 2008. Z přítomných hlasů bylo 6 určeno p. Janúškovi, 1 p. Nezbedovi. Velitelem sdružení se stal p. Janúšek.

ad 3) Pokladní pí. Jurková navrhla schůzi zřízení internetové domény pro stránky Les Marines z důvodu větší kapacity než jaká je nabízena na současném serveru. Jednomyslně bylo chváleno nákup domény spolu s kapacitou, avšak byl stanoven finanční limit 1.000,- Kč za rok.

ad 4) V tomto bodě informoval p. Nezbeda o nastávajícím plese. V současné době je přihlášeno 90 lidí, přičemž převažuje gotika. Z sobotu 12. 1. 2008 bude provedena prohlídka prostorů s majitelem restaurantu. Ubytování se projednává se ZŠ Morávkova. Sdružení se dne 16. 2. 2008 sejde mezi 15:00 – 16:00. Kdo nebude moci se dostavit, je nutné se telefonicky omluvit alespoň týden předem.

ad 5) duben
– secvičná : pohyby a cviky se zbraněmi; zároveň bude proveden jarní úklid louky.
– do 15. dubna je nutné nahlásit účast na akci Mikulov
– do plesu navrhnout termín secvičné
p. Rozsypal se nabídl, že poskytne opět ubytování jak na letní, tak i na zimní Slavkov.

Zápis ze schůze valné hromady Les Marines Brno
ze dne 2. 11. 2007 Slavkov

Účast:
členové
ROZSYPAL J.
ŠÁLKOVÁ J.
NEZBEDA B.
TŮMA D.
JANÚŠEK J. – předsedající schůze
KŘÍŽ Z.
LANGR T.
Externisti
JAKUBEC J.
JURKOVÁ B.

Neúčast:
WETTEROVÁ D. – hlas delegován LANGROVI T.
DOBROVOLNÝ R. – hlas nedelegován
HOCH V. hlas nedelegován

Body jednání:

1. Plán na další rok

2. Co je potřeba v roce 2008 udělat

3. Přijetí nových členů

4. Co s účetnictvím

5. Zimní Slavkov

6. Diskuse

ad. 1) Předsedající schůze nás seznámil s plánovanými akcemi na rok 2008 nejen v České republice, ale i v zahraničí, které byly do té doby známy.

16. 2. - Gardový ples Vyškov

16. – 18. 5. - Mikulov

23. – 25. 5. - Bayon (Francie)

11. – 13. 7. - Znojmo

15. – 17. 8. - Letní Slavkov

29. – 31. 8. - Kulm

12. – 14. 9. - Hamiltony

26. – 28. 9. - Erfurt (Německo)

28. – 30. 11. - Zimní Slavkov

Bylo rozhodnuto, že každý člen, který se chce některé akce zúčastnit, se přihlásí sám pořadatelům nebo v případě dohody měsíc předem zorganizujeme hromadnou přihlášku.

Ad. 2) V roce 2008 je nutné udělat:
- svolání valné hromady, jednomyslně stanoven termín na 11. 1. 2008 do Slavkova do Hostince „Špitálka“
- duben – první sečení trávy – patronát Nezbeda Boris
- rekonstrukce srubu – patronát Kříž Zbyněk
- brigáda na louce po zimě – termín bude dopřesněn podle počasí (duben – květen)
- srpen – 2-3 týdny před Hamiltonami druhé sečení – patronát Nezbeda Boris
- listopad – schůze před zimním Slavkovem

Ad. 3) Na schůzi byly projednány žádosti o přijetí Jurkové B. a Jakubce J. do řad Les Marines.
Jakubec J. byl jednomyslně přijat, obdržel 8 hlasů.
Jurková B. byla přijata, obdržela 7 hlasů, Janúšek J. se zdržel hlasování.

Ad. 4) Z důvodu chystané legislativní změny Zákona o účetnictví Wetterová D. odevzdala funkci pokladní a pokladna byla odevzdána za přítomnosti Janúška J.
Novou pokladní se stala po jednomyslném schválení Jurková B., která zároveň dostala za úkol sledovat vývoj změny zákona. Pokud změna bude chválena, bylo jednomyslně schváleno, že bude najata soukromá účetní.

Ad. 5) Zimní Slavkov proběhne ve dnech 30.11. – 2. 12. 2007. CENS nabízí bydlení ve škole či stájích. Po hlasování bylo jednomyslně dohodnuto, že se bude nocovat u Rozsypala J. Těšanská větev ( Kříž, Dobrovolný, Langr, Jakubec, Hoch) uctí v pátek 30.11. padlé Bitvy tří císařů u památníku v Těšanech. Zbytek se zúčastní pietních aktů ve Vyškově a Slavkově. Počty na zimní Slavkov byly stanoveny takto:
7 pušek – Janúšek, Jurková, Tůma, Šálková, Kříž, Jakubec, Dobrovolný
prapor – Rozsypal
markytánka – Wetterová
Office de santé – Nezbeda Boris
Bubeník – Langr

Ad 6) V diskusi bylo projednáno:
- zakoupení nového stanu – popř. dvou
- upozornění Tůmy na nízkou angažovanost a účast na akcích
- objasnění členům způsob fungování jednotky jako celku, jednotky nesmí trpět zájmy jednotlivců na akci (např. Wetterová - Slavkov, Tůma – Hamiltony)
- internetové stránky si vezme pod patronát Jurková, přepokládaný termín zveřejnění těchto stránek je 1. 1. 2008.